OPŠTI USLOVI KUPOVINE

Korisnik je svako lice koje pristupa sajtu www.homeplus.rs i svim njegovim sadržajima. Korišćenjem bilo kog dela sajta www.homeplus.rs korisnik izričito prihvata sve aktuelne opšte uslove korišćenja.

Opšti uslovi korišćenja sajta javno su objavljeni na sajtu www.homeplus.rs, i smatra se da su svi korisnici upoznati sa njihovom sadržinom, kao i bilo kojom njihovom eventualnom izmenom i/ili dopunom odmah po objavljivanju na sajtu.

www.homeplus.rs sajt sadržaje objavljuje u dobroj nameri. Sve sadržaje www.homeplus.rs sajta koristite isključivo za ličnu nekomercijalnu upotrebu i na vlastitu odgovornost i Home Plus d.o.o. Beograd se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.

Home Plus polaže autorsko pravo na sav sadržaj objavljen na sajtu i svaka zloupotreba prava podložna je tužbi, a u skladu sa Zakonu o autorskom i srodnim pravima ("Službeni glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 (odluka Ustavnog suda).

Korisnicima sajta www.homeplus.rs strogo je zabranjena svaka radnja preduzeta u cilju onesposobljavanja rada sajta, zaobilaženje bilo koje efikasne tehnološke mere koja postoji na sajtu, kao i korišćenje specijalizovanih programa radi preuzimanja sadržaja sa sajta.

Nedozvoljeno korišćenje sajta smatra se kršenjem pravila i podložno je tužbi.

 

REGISTRACIJA

Da biste se registrovali za kupovinu na Home Plus internet prodavnici, morate imati najmanje 18 godina.

Home Plus d.o.o. Beograd ne snosi odgovornost za tačnost podataka koje je korisnik/kupac uneo prilikom registracije.

Kupac snosi odgovornost za sve posledice i/ili štetu nastalu u vezi sa podacima unetim prilikom registracije, kao i promenom istih. Za sve eventualne promene ovih podataka, molimo Vas da odmah ažurirate Vaš korisnički nalog, odnosno obavestite nas o nastalim promenama putem kontakt forme sa sajta ili call centra 011 4155 155.

 

PRIVATNOST PODATAKA

Otvaranjem korisničkog naloga registracijom putem našeg sajta, korisnik/kupac je saglasan da Home Plus ovako dobijene lične podatke i podatke o transakcijama zaključenih ugovora na daljinu koristi za potrebe poslovanja, kao i u svrhe obaveštavanja o marketinškim uslugama o proizvodima Home plus-a sve dok je korisnički nalog aktivan.

Prikupljamo samo osnovne podatke o kupcima/korisnicima koje su neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Da bi naši zaposleni uspešno obradili Vašu porudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon.Ako ste korisnici naše VIP ili GOLD kartice, kojom ostvarujete pravo na popuste, potrebno je da unesete broj kartice u polju predviđenom u tu svrhu.

Uz pomoć navedenih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu porudžbine.

Pribavljene podatke o registrovanom korisniku/kupcu obrađujemo i čuvamo u skladu sa odredbama zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl.gl. RS br. 97/2008, 104/2008, 68/2012).

Kao korisnik/kupac možete u svakom trenutku pisanim putem tražiti da Home Plus prestane da koristi Vaše lične podatke i podatke o kupovini za navedene namene. Zahtev za prestankom korišćenja Vaših ličnih podataka i brisanje iz baze podataka, dostavljate na adresu Home Plus d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 4(TC Ušće), 11 070 Novi Beograd.

U svakom trenutku možete zahtevati da se Vaša mail adresa ukloni sa mailing liste, koje se koriste isključivo u svrhu obaveštavanja o marketinškim uslugama Home Plus-a. Zahtev možete uputiti putem kontakt forme sa sajta ili pozivom call centra 011 4155 155.

 

SAOBRAZNOST ROBE – REKLAMACIJE I ODUSTANAK OD UGOVORA

Home Plus, kao prodavac, dužan je da kupcu isporuči proizvode koji su saobrazni ugovoru, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača (Sl.gl. RS br. 62/2014, 6/2016) (u daljem tekstu: Zakon)

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača na način kako je definisano odredbama Zakona.

Isporučena roba je saobrazna ugovoru ako:

 1. ako odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
 2. ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 3. ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 4. ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

U slučaju nesaobraznosti isporučene robe, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost bez naknade, na jedan od sledećih načina:

 1. opravkom ili zamenom
 2. umanjenjem cene ili raskidom ugovora u pogledu te robe

U slučaju da se nesobraznost pojavi u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača (npr. od dana preuzimanja robe), potrošač ima pravo da bira da se ista otkloni:

 1. zamenom
 2. odgovarajućim umanjenjem cene
 3. ili da izjavi da raskida ugovor

U okviru ovog roka, opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača. Međutim, ukoliko se nesaobraznost pojavi nakon isteka ovog roka od 6 meseci, potrošač može prvenstveno da bira između opravke ili zamene.

Ako se posle prve popravke pojavi isti ili drugi nedostatak saobraznosti, ponovna popravka moguća je samo uz izričitu saglasnost potrošača. Posle prve popravke, potrošač ima izbor između zamene, odgovarajućeg umanjenja cene ili raskida ugovora u pogledu te robe.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

U slučaju neizvršenja ove obaveze, prodavac će se postarati da se proizvod zameni novim ili da vrati novac u vrednosti kupljenog proizvoda.

Ukoliko se za uređaj izdaje garancija u kojoj se predviđa i odgovornost proizvođača/uvoznika za saobraznost u dužem trajanju od 2 godine taj rok se unosi u poseban garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca. U skladu sa politikom dobavljača/uvoznika, dodatna garancija na saobraznost se može ostvariti i elektronskim putem – registracijom na predvidjenom web sajtu ili poštom, a u skladu sa pripadajućim uputstvom za upotrebu.

Nakon isteka dve godine, u slučaju produžene garancije na saobraznost, kupac se obraća isključivo ovlašćenom serviseru.

Kupac gubi pravo na otklanjanje saobraznosti ako se nesaobaznost (kvar) izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.

Za sledeće aparate obaveštavamo Vas da:

 • Pravo na besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku stičete uz uslove da je kupljeni uređaj povezan i pušten u rad od strane ovlašćenog servisera i to za:
  • Klima uređaje
  • Sve ugradne aparate
  • Za sve aparate na gas (uz kupljeni uređaj ne dobija se regulator pritiska i crevo za gas)
  • Električne šporete (uz kupljeni uređaj fabrički se ne dobija naponski kabal)
  • Bojlere

Dolazak servisera za priključivanje uređaja se naplaćuje u zavisnosti od vrste usluge koju dogovarate sa servisom.

 • Klima uređaji - garancija važi samo ako je uređaj ugradio servis ovlašćen za tu vrstu posla od strane uvoznika ili ovlašćenog servisera i ako je isti overio garantni list. U garantnom listu Vam se nalazi kontakt ovlašćenog servisa ili se za informaciju možete obratiti Home Plus-u putem kontakt forme ili pozivom call centra 011 4155 155.
 • Rashladne uređaje ne treba priključivati na električnu mrežu najmanje 6 sati nakon isporuke.
 • TV prijemnici ne treba da se uključuju najmanje 2 sata po isporuci, što je preporuka i za sve ostale tehničke uređaje.

Molimo Vas da se pridržavate datih uputstava.

Čuvajte fiskalni račun – to je dokument koji predstavlja Vaš primerak ugovora na osnovu koga ostvarujete pravo na bilo kakvu vrstu prigovora, odnosno reklamacije na kupljeni proizvod ili uslugu. Preporuka je da fotokopirate fiskalni račun jer se može desiti da vremenom izbledi.

 

REKLAMACIJE (Prigovori na saobraznost)

U cilju izbegavanje nesporazuma, u slučaju materijalnih nedostataka isporučene robe, kupac nema pravo na isticanje prigovora, odnosno reklamacije zbog nesaobraznosti u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u vezi sa Zakonom o obligacionim odnosima u sledećim slučajevima:

 1. da je potrošaču u trenutku zaključenja ugovora bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru, 
 2. da su u trenutku zaključenja ugovora nedostaci potrošaču bili poznati, odnosno koje nedostatke bi brižljivo lice sa prosečnim znanjem i iskustvom lica istog zanimanja i struke kao potrošač moglo lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari, 
 3. da potrošač nije izvršio pregled isporučene robe, odnosno nije obavestio prodavca u zakonskom roku o svim vidljivim i/ili skrivenim nedostacima iste.

Prigovor o fizičkom oštećenju proizvoda, u skladu sa zakonom, kupac može uložiti putem kontakt forme ili pozivom call centra 011 4155 155, u roku od 24h od prijema robe. Naknadni prigovori neće biti uvaženi.

Kupac može svoje pravo na reklamaciju zbog nesaobraznosti ostvariti pod uslovima i u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Rok u kome Prodavac mora da odgovori na reklamaciju je 8 dana od datuma prijema reklamacije.

Zahtev za reklamaciju zbog nesaobraznosti, kupac može podneti putem e-maila, na adresu: [email protected] svakim danom od 00 do 24h, lično na adresu našeg maloprodajnog objekata koji mu je najbliži po mestu stanovanja, ili dostaviti poštom slanjem na adresu:

HOME PLUS DOO

Bulevar Mihajla Pupina 4(TC Ušće)

11070 Novi Beograd

Takođe reklamaciju možete izjaviti i pozivom na naš telefon 011 4155 155.

 

Procedura za povrat robe u zakonskom roku – odustanak od ugovora na daljinu

Poštovani kupci,

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014, 6/2016) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.homeplus.rs smatra prodajom putem ugovora na daljinu.

Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS br. 62/2014, 6/2016), obaveštavamo Vas o relevantnim odredbama ovog Zakona vezanim za pravo na odustanak od kupovine:

Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti. Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu (tj. da odustane od kupovine), u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju daje na Obrascu za odustanak (u daljem tekstu: Obrazac). Izjava o odustanku se smatra blagovremenom ukoliko je Obrazac poslat trgovcu u roku od 14 dana. Obrazac se dobija prilikom isporuke robe – ukoliko ga niste dobili, možete ga preuzeti ovde.

Obrazac nam možete poslati putem maila koji je naveden u obrascu ili poštom. O prijemu istog ćemo Vas bez odlaganja obavestiti i bićete obavešteni na koji način nam robu možete vratiti. Za sve informacije i nedoumice slobodno možete pozvati naš Call centar na broj 011 4155 155.

U slučaju prodaje robe, pomenuti rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Protekom ovako definisanog roka od 14 dana prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.), pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak. Potrošač je isključivo odgovoran za neispravnost ili oštećenje robe/proizvoda, odnosno umanjenje vrednosti robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno samo da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je potrošač poslao robu pre isteka ovako definisanog roka od 14 dana.

Potrošač može lično vratiti robu ili je poslati. Nakon prijema Vašeg zahteva obavestićemo vas kako je najbolje da nam dostavite robu.

Troškovi vraćanja robe poštom/kurirskom službom padaju na teret kupca.

Potrošač je dužan da robu vrati na adresu navedenu u obrascu.

Lično vraćanje je moguće u toku našeg radnog vremena isključivo uz prethodnu najavu i dogovor.

Trgovac je dužan da, nakon prijema ispravne i neoštećene robe, bez odlaganja izvrši povraćaj iznosa u visini cene, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio Obrazac. Trgovac vrši povraćaj novca na tekući račun kupca.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

 

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI

Opisi prozvoda i slike, objavljeni na sajtu www.homeplus.rs, informativne su prirode i ne snosimo odgovornost za eventualne greške u sadržaju. Home Plus se unapred izvinjava na nenamernim greškama.

Svi artikli prikazani na sajtu www.homeplus.rs su deo naše ponude, ali se ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku. Stanje lagera na sajtu se automatski ažurira periodično, više puta u toku dana i postoji mogućnost neslaganja sa stanjem lagera u našoj bazi, u momentu kreiranja porudžbine putem sajta.

Nakon kreiranja porudžbine putem sajta i evidentiranja u našem sistemu, operater sprovodi postupak provere:
- Podataka kupca (adresa za račun, adresa za isporuku i kontakt telefon)
- Načina plaćanja
- Poručenih artikala (cena i količina)

Nakon provere svega navedenog, poručena količina sa upoređuje sa stanjem lagera u našoj bazi i operater kupca obaveštava putem telefona:
- ako je poručena količina raspoloživa, potvrđuje sve podatke iz porudžbine i precizira dan i termin isporuke, u očekivanom roku
- ako poručena količina nije dostupna u celosti (npr. poručeno je 10 kom, a trenutno je na lageru 5 kom), proverava sa kupcem da li odgovara umanjena količina
- ako je lager poručenog artikla trenutno 0 i nakon provere mogućnosti poručivanja sa sektorom nabavke, daje predlog zamenskog artikla sličnih karakteristika ili produženog roka isporuke, ako je u fazi pristizanja
- ako je status poručenog artikla "Mogućnost poručivanja", proveravamo mogućnost poručivanja artikla sa sektorom nabavke. Ako nismo u mogućnosti da poručimo artikl, obaveštavamo kupca kontaktiranjem na telefon ili putem e-mail poruke.

Tačne informacije o dostupnosti proizvoda sa sajta, kupac u svakom momentu može dobiti, pozivom call centar 064/8978619.